Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het
mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De in het project samenwerkende organisaties (hier
namen van samenwerkende organsiateis opnemen) wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website
of aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

De Arbocatalogus ( hier naam van uw branche)) is ontwikkeld met het doel bedrijven (werkgevers en
werknemers) in de bedrijfstak zuivelindustrie in staat te stellen om met behulp van deze catalogus te
komen tot een goede invulling van de voorschriften uit hoofde van de Arbowet. Deze Arbocatalogus is
getoetst door de Arbeidsinspectie. Dat betekent dat in algemene zin de in deze Arbocatalogus genoemde
arbonormen en oplossingen voor arborisico’s voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de stand der
techniek op het moment waarop deze Arbocatalogus is getoetst. Bedrijven die van deze Arbocatalogus
gebruik maken blijven niettemin volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid (op basis van
de door het bedrijf zelf uit te voeren RI&E en het zelf op te stellen plan van aanpak) en voor de keuze
van de toe te passen meest geschikte oplossingen, al dan niet ontleend aan de Arbocatalogus ( hier uw
branchenaam invullen).

De in het project samenwerkende organisaties (hier invullen namen van de samenwerkende organisaties))
zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en
deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.
Het materiaal op deze website mag worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, met bronvermelding, tenzij
anders vermeld staat.

randomness