02 Meetprotocol Geluid

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing 

 • Technisch / organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing 

 • Om te bepalen of en op welke werkplekken medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan schadelijk geluid, dient de werkgever het geluid op deze werkplekken te (laten) beoordelen. Als het nodig is wordt er door een deskundige een geluidmeting uitgevoerd.
 • Voor een eerste inschatting van het geluidsniveau kan de volgende vuistregel worden gehanteerd: Als je een gesprek kunt voeren zonder stemverheffing op een afstand van ongeveer een meter, dan is er geen sprake van schadelijk geluid en hoeven er geen geluidmetingen te worden uitgevoerd. Als je met stemverheffing moet praten om je verstaanbaar te maken, is er zeker sprake van schadelijk geluid!
 • Door een geluidmeting uit te voeren kan objectief worden beoordeeld of er sprake is van schadelijk geluid én wat de blootstelling gedurende een gemiddelde werkdag is (dagdosis).

Meetmethode

 • Er worden twee geluidsgrootheden gemeten:
  1. Het geluidsniveau van een bepaalde werkzaamheid over een bepaalde tijdsduur: LAeqw in dB(A).
  2. De maximale geluiddruk die optreedt tijdens een werkzaamheid: piekgeluidsniveau (Lpiek in dB) of de piek van de akoestische druk Ppiek (in pascal).
 • Uit de meetresultaten worden twee grootheden berekend:
  1. De (partiële-) geluidsdosis per werkzaamheid.
  2. De som van alle geluiddoses van de verschillende werkzaamheden over een gehele werkdag van 8 uur. Dit is de dagdosis, ook wel aangeduid met LEX,8h.
 • De metingen per werkzaamheid kunnen stationair worden uitgevoerd. Voor functies waarbij de activiteiten en werkplekken sterk wisselen kan een persoonlijke dosismeter worden toegepast.
   

Schriftelijk rapportage van geluidsinventarisatie en –evaluatie

In het geluidsrapport moet onder andere zijn beschreven:

 • Bij welke werkzaamheden schadelijk geluid voorkomt, hoeveel werknemers daaraan blootgesteld worden, wat de blootstellingsduur is en hoe hoog de dagelijkse blootstelling is
 • De toetsing van de geluidsblootstelling
 • De te nemen maatregelen om de geluidsblootstelling te reduceren (volgens de arbeidshygiënische strategie)

Stroomschema

 • Het stroomschema, gebaseerd op de NEN 3418 (zie bijlage 1), kan als stappenplan fungeren voor het beoordelen van de geluidsniveaus, de toetsing en de eventueel uit te voeren maatregelen.

Actualiseren

 • Bij wijzigingen in het productieproces of de werkzaamheden per functie wordt de beoordeling van de blootstelling aan geluid geactualiseerd.

Oplossing voor: 

Gehoorproblemen, door:

 • Het bepalen of en op welke werkplekken medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan schadelijk geluid
 • Het toetsen van geluidsgrootheden aan actie- en grenswaarden, om eventuele maatregelen te nemen om de dagblootstelling te reduceren
 • Het bepalen of genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad (effectmeting)

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Het meten vereist de nodige deskundigheid en wordt meestal door een externe deskundige uitgevoerd.

Implementatie

Invoeringstermijn / kosten

 • Korte termijn
 • Afhankelijk van omvang, aantal functies en werkzaamheden
 • Afhankelijk van de uitvoering: interne of externe deskundige
   

 

Datum: 
25 september 2009