02 Opstellen inkoopcriteria

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing

 • De werkgever moet bij de inrichting van arbeidsplaatsen rekening houden met de stand van de techniek op het gebied van lawaaibestrijding. De geluidsproductie van nieuw aan te schaffen apparatuur is daarom een belangrijk criterium dat moet worden verwerkt in het inkoopbeleid.
 • Leveranciers van machines en apparaten zijn verplicht om gegevens over de geluidsproductie te vermelden in de technische documentatie en de handleiding (CE), Potentiële afnemers kunnen zo de geluidsproductie van vergelijkbare machines en apparaten onderling vergelijken. Ook kunnen er geluidsberekeningen worden uitgevoerd die een inschatting zijn van het geluidsniveau op de werkplek bij verschillende omstandigheden: met verschillende machines, opstellingen en geluidsreducerende maatregelen.
  De fabrikant of leverancier moet, naast het beschikbaar stellen van de geluidsproductiegegevens, garanderen dat de opgegeven geluidsproductie van de machine niet wordt overschreden.
 • Essentieel bij het inkoopproces is om vooraf criteria op te stellen waaraan de machines en apparaten moeten voldoen. Dit vereenvoudigt de keuze van aanschaf en de toetsing in de praktijk achteraf. Bijvoorbeeld: neem in het programma van eisen op dat een bepaald geluidsniveau niet overschreden mag worden. Houd er rekening mee dat meerdere geluidbronnen van 80 dB(A) binnen één ruimte samen veel meer dan 80 dB(A) zullen produceren. Neem garantievoorwaarden op in de aankoopovereenkomst.

Inkoopproces

Het inkoopproces is vaak onderverdeeld in een voorbereidingsfase, specificatiefase en gebruiksfase.

 • Voorbereidingsfase
  • Inventarisatie van de behoeften, eventuele specifieke aandachtspunten ten aanzien van geluid of bijvoorbeeld communicatie
 • Specificatiefase
  Vertaling van de behoeften in criteria, eventueel door het in een aanbestedingsdocument formuleren van:
  • programma van eisen; minimumeisen ten aanzien van geluidsproductieniveaus en bewijsmiddelen van de leverancier
  • criteria voor de kwalificatie van leveranciers; selectiecriteria, geschiktheidseisen, wensen en uitsluitingsgronden
  • contract met contractbepalingen
 • Gebruiksfase
  • Beoordelen van specificaties in de praktijk, voorafgaand aan de oplevering. Bepalen van geluidsproductieniveaus in de praktijk,  bijvoorbeeld toetsen of de machine op de werkplek niet meer dan 80 dB(A) levert.

Oplossing voor: 

 • Problemen met gehoorschade, als preventieve maatregel aan de bron
 • Nodig voor alle (nieuw) aan te schaffen arbeidsmiddelen

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Onderdeel van het algemeen inkoopbeleid
 • Gebruikers betrekken bij het opstellen van het programma van eisen
 • Noodzakelijke kennis ten aanzien van geluidsnormering
 • Advies van een externe deskundige

Implementatie

Invoeringstermijn / Kosten

 • Op korte termijn, geringe kosten

Specifieke informatie

 • Geluidswijzer Bouwmachines: aanwijzingen voor de koop van geluidarme bouwmachines (www.arbouw.nl)
   
Datum: 
25 september 2009