02 Voorlichting en instructie Geluid

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing

Als een medewerker dagelijks wordt blootgesteld (dagdosis) aan een geluidsniveau boven de 80 dB(A), dan moet de werkgever de werknemer voorlichting geven over schadelijk geluid. Het doel is komen tot bewustwording van de risico’s van schadelijk geluid, om uiteindelijk een gedragsverandering bij medewerkers te realiseren waardoor de kans op lawaaidoofheid tot een minimum wordt beperkt.

Onderwerpen van voorlichting:

 • De aard van de risico’s ten gevolge van blootstelling aan schadelijk geluid
 • Het herkennen van signalen van gehoorbeschadiging
 • De resultaten van geluidsonderzoeken op de eigen werkplek
 • Actie- en grenswaarden
 • Maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken
 • Het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en toezicht op het juiste gebruik ervan
 • De mogelijkheid van gezondheidskundig onderzoek (PMO)
 • Veilige werkmethoden om blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken. De werkwijze van een individuele werknemer kan een grote invloed hebben op het geluidniveau. Voorbeelden zijn het hanteren van handgereedschap of het werpen van materialen in stortbakken.
 • Beperkingen van beheersmaatregelen in de praktijk. Medewerkers kunnen aangeven waarom het moeilijk is het gedrag te veranderen. Met deze informatie kan een continu verbeteringsproces in gang worden gezet.

Frequentie

 • Voorlichting is nodig als de medewerker voor de eerste keer de werkzaamheden gaat verrichten
 • Aanvullende voorlichting is nodig steeds wanneer gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden van invloed zijn op de blootstelling aan geluid, en ook wanneer blijkt dat medewerkers na verloop van tijd de instructies en geadviseerde maatregelen niet in voldoende mate opvolgen

Vorm

 • Mondeling
  • Groepsvoorlichting (bijvoorbeeld tijdens werkoverleg, als toolbox of na geluidsonderzoek)
  • Individueel (bijvoorbeeld in combinatie met preventief medisch onderzoek)
 • Schriftelijk
  • Via instructiemateriaal, hand-outs van voorlichting, rapportage van geluidsmeting, RIE.

Alleen schriftelijke voorlichting heeft weinig effect. Een combinatie van mondelinge én schriftelijke (en eventuele praktische) voorlichting heeft het meeste effect.

Oplossing voor:

 • Onwetendheid. Het informeren van medewerkers die (mogelijk) worden blootgesteld aan schadelijk geluid over de gevaren hiervan helpt de risico’s te voorkomen of te beperken
 • Voorlichting vormt een aanvulling op de maatregelen uit de arbeidshygiënische strategie

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Er moet ruimte beschikbaar zijn om training te geven
 • Aansluiten bij de dagelijkse praktijk
 • De training laten uitvoeren door een deskundige
 • Voorlichting en instructie koppelen aan het opleidingsplan (per functie en functiegroep)
 • Presentielijst bijhouden
 • Duur voorlichting: ¾ - 1 uur
 • De voorlichting kan eventueel onderdeel zijn van een uitgebreider voorlichtingsprogramma of een training

Implementatie

Invoeringstermijn / kosten

 • Korte termijn
 • Afhankelijk van uitvoering (interne /externe deskundige), beschikbaar materiaal, locatie en vorm
 • Tijd medewerker: circa 1 uur; tijd deskundige: circa 2 uur

Specifieke informatie

 

Datum: 
25 september 2009