04 Keuring en inspectie

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

In stand houden van de veilige staat van arbeidsmiddelen en voorkomen van gevaren door beschadiging, veroudering en slijtage in de gebruiksfase door een periodieke keuring of inspectie. Hoewel het Arbobesluit spreekt over keuring van arbeidsmiddelen, is hier gekozen voor een onderscheid tussen inspecties en keuringen. Inspecties mogen door het uitvoerend bedrijf zelf worden georganiseerd.
Keuringen moeten door gecertificeerde instanties worden uitgevoerd.

Keuringsklassen

Arbeidsmiddelen kunnen op basis van een risico-inventarisatie ingedeeld worden in de keuringsklassen 0 t/m 6.
Afhankelijk van de keuringsklasse stelt de overheid eisen aan de beoordeling, de persoon en de organisatie (het bedrijf) waar de persoon werkzaam is. Keuringsklasse 0 geldt voor arbeidsmiddelen met een gering risico zoals bijvoorbeeld een verbandtrommel. Voor het keuren van arbeidsmiddelen vanaf keuringsklasse 2 is een erkende opleiding nodig.

Keuringsfrequentie

De keuringstermijn is in het algemeen niet wettelijk vastgelegd. De termijnen zijn afhankelijk van onder andere risico-inventarisatie, frequentie en soort gebruik, de werkomgeving en aanwijzingen van de fabrikant. Een interval van een jaar is een praktische en veilige ondergrens. Voor elektrische arbeidsmiddelen is in NEN3140 een methodiek beschreven voor het bepalen van de tijd tussen twee inspecties, maar dit is geen wettelijke eis.
In Overzicht van arbeidsmiddelen en keuringen staan de keuringsklassen en de vereiste keuringen en keuringsfrequentie.

Overige verplichtingen:

 • Keuren na uitzonderlijke gebeurtenissen
  Het arbeidsmiddel is dan wellicht (onherstelbaar) beschadigd.
 • Controle voor gebruik
  Te allen tijde geldt dat een gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden een visuele (uitwendige) controle uitvoert of de staat waarin het gereedschap of de machine verkeert geschikt is voor gebruik.
 • Vastleggen resultaten keuringen
  Op een keuringsformulier wordt bijvoorbeeld opgenomen:
  • naam en kenmerk van het arbeidsmiddel
  • keuringsdatum
  • keurmeester
  • inspecties, metingen, beproevingen
  • afwijkingen
  • acties

  

De werkbak en hulpmiddelen voor heffen met een vorkheftruck moeten gekeurd worden.

Overige aandachtspunten

Organisatie

 • Stel lijsten op met de te keuren arbeidsmiddelen.
 • Stel een keuringen- en inspectieprogramma op met de uit te voeren keuringen, metingen, beproevingen, testen (beveiligingen) en onderhoudsgevoelige punten.
 • Stel voor arbeidsmiddelen die in eigen beheer worden gekeurd een keuringsformulier of checklist op met daarop de keuringsdatum, de keurmeester, de gevonden afwijkingen en de actiepunten.
 • Bewaar (resultaten van) keuringen- en inspectielijsten in het onderhoudsboek c.q. kraanboek (zie oplossingenblad 1.3 preventief onderhoud). De schriftelijke resultaten van de keuringen zijn aanwezig op de arbeidsplaats.
 • Om aan te geven dat een inspectie of keuring is uitgevoerd is merken van het arbeidsmiddel een mogelijkheid. Dit kan met een sticker, verf of bandje in een jaarkleur. Om te voorkomen dat afgekeurde arbeidsmiddelen in gebruik worden genomen moeten deze gescheiden worden opgeslagen of gelabeld.
 • Slepen en sjorren met hijsgereedschappen: apart opslaan, gescheiden naar gebruiksdoel, labelen naar gebruiksdoel en hijscapaciteit.

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Korte termijn

Specifieke informatie

 • Arbobesluit artikel 7.4a Keuringen en 7.20 Hijs- en hefgereedschap.
 • Warenwetbesluit artikel 6d voor hijskranen met een bedrijfslast > 2 ton.
 • Warenwet regeling machines artikel 2a.
 • www.tcvt.nl website Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport met certificatieschema’s voor persoonscertificatie, keuringen van machines/werktuigen en geaccrediteerde certificerende keuringsinstanties.
 • www.ekh.nl website branchevereniging erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen.
 • www.sterkin.nl website Stichting Erkenningen In Nederland (’keurmerk‘) voor installatiebranche.
 • http://www.arbouw.nl/werkgever/tools/handboek-arbeidsmiddelen/ Hulpmiddel waarmee de werkgever de keuringen voor de meeste arbeidsmiddelen door eigen werknemers kan laten uitvoeren. Naast inspectielijsten (keuringslijsten) bevat het handboek lijsten met aandachtspunten bij de aanschaf en afname en controlelijsten voor veilig gebruik.
 • In AI 17 Hijs- en hefmiddelen staan verwijzingen naar Europese NEN-normen over eisen aan deze middelen (niet gratis).
Datum: 
25 september 2009