05 Meetprotocol Respirabel kwarts

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing

De enige manier om de hoeveelheid respirabel kwarts in de lucht op de werkplek te kwantificeren is luchtmonsters te nemen van respirabel stof en het verzamelde stof te analyseren op kwarts. De grenswaarde voor respirabel kwarts bedraagt 0,075 mg/m3. De eisen aan het uitvoeren van de metingen zijn elders te vinden

Beoordeling  meetresultaten:

  Meetresultaat Acties
Groen één meting: lager dan 10% van de grenswaarde geen
hoogste van drie metingen: lager dan 25% van de grenswaarde geen
Oranje hoogste van drie metingen: lager dan 100% van de grenswaarde periodieke maatregelen
Rood hoger dan de grenswaarde Directe maatregelen

 

Schema periodieke maatregelen: 

 

  Meetresultaat Meetinterval
Groen hoogste meetwaarde van drie metingen: lager dan 25% van de grenswaarde geen
Oranje GM* lager dan 25% van de grenswaarde 2 jaar
Oranje GM* hoger of gelijk aan 25% van de grenswaarde, maar lager dan 50%  van de grenswaarde 1 jaar
Oranje GM* hoger of gelijk aan 50% van de grenswaarde, maar lager dan 100% van de grenswaarde 1/2 jaar

* GM = Geometrisch gemiddelde 

Praktijkvoorbeeld stappenplan uitvoeren meetprotocol

 1. Inventariseren van de functiegroepen met hun werkzaamheden
 2. Uitvoeren van drie metingen per functiegroep en identificeren van hoogbelaste functiegroepen
 3. Opstellen van een plan van maatregelen voor functiegroepen in het rode gebied
 4. Periodieke metingen voor functiegroepen in het oranje gebied en in het rode gebied (na maatregelen) 
 5. Herhalen van de metingen bij wijzigingen in het productieproces en/of de functie

Overige aandachtspunten

Techniek/ Organisatie

Eisen aan kwartsmeting:

Onderwerp  Eis
Meetlocaties/functies Door risico-inventarisatie (RIE) vast te leggen; vanuit analyse van de functies en de werkzaamheden
Meetplaats  Op de persoon, eventueel aangevuld met stationaire metingen
Duur stofmeting  Tenminste zes uur, mits representatief
Aandachtspunt  Vastleggen van werkzaamheden, omstandigheden en beheersmaatregelen tijdens de metingen om representativiteit vast te stellen en afwijkingen of uitschieters in de resultaten te verklaren
Monstername en analyse

Monstername gebeurt onder regie van een geregistreerd arbeidshygiënist. Deze is verantwoordelijk voor het vastleggen van de documentatie van de meetapparatuur, -procedures, meetstrategie en interpretatieresultaten.

Analyse van stofmonsters gebeurt door een officieel erkend (geaccrediteerd) laboratorium

Meetnormen  NEN-EN 689 en EN 1232
Meettoestellen  Volgens EN 481
Analysetechniek kwarts XRD of FTIR

 

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Op korte termijn

Kosten

 • Afhankelijk van de omvang (aantal functies, werkzaamheden)

Specifieke informatie

 • Bijlage 2 SDA: Protocol Stofmetingen
 • SDA taakblad 2.1.6 Stofmetingen
 • Instituten monstername en analyse: Arbodiensten, Laboratoria, Adviesbureau’s
   

 

Datum: 
25 september 2009