06 Alternatief product

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Beschrijving oplossing 
Alternatieve vezelhoudende producten gebruiken die niet staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Deze zijn al op de markt, zoals de binnen de branche al toegepaste AES-vezel (Alkaline Earth Silicate, alkalisilicaat).

Oplossing voor
Mogelijke blootstelling aan de kankerverwekkende keramische vezel.
 
Beoogde effecten
Effect arbo / ergonomie
 
Op de korte termijn
  • Lagere blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
Op de langere termijn
  • Het voorkomen van werk gerelateerde kanker;
  • Het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kankerverwekkende stoffen door het reduceren van het gebruik van kankerverwekkende producten.
Overige aandachtspunten
Vorming kristallijne silica (cristoballiet) 
Bij temperaturen boven de 900 °C kan er omzetting plaatsvinden in alle silica-houdende producten van vrije silica naar kristallijne silica (cristoballiet). Dus niet alleen bij de keramische vezel maar ook bij de qua vezel veiliger AES (alkalisilicaatvezel) als ook bij vuurvaste stenen. Kristallijne silica staat in Nederland ook op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Vooral bij het slopen/verwijderen van oud isolatiemateriaal bestaat er een kans op inademing van het vrijkomende stof en vezels, en daardoor een kans op gezondheidsschade. Bij deze werkzaamheden dient men aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling te voorkomen.
 
Implementatie
Invoeringstermijn
AES-vezelmateriaal is al op de markt. Bij een geplande reparatie/vervanging van het vezelmateriaal kan men dit alternatief daarom direct al toepassen. Belangrijk daarbij is echter goed te letten op het gewenste temperatuurbereik, waaraan het AES-product wordt blootgesteld.
 
Toepassing
Het alternatieve AES-isolatiemateriaal dient te worden geselecteerd op het juiste temperatuurbereik. Er zijn AES-alternatieven in diverse soorten en applicatievormen. Het gewenste (hoge) temperatuurbereik (1100 °C – 1200 °C of nog hoger) hoeft daarin niet belemmerend te zijn.
 
Specifieke informatie
Het blijft altijd een verplichting om te zoeken naar een veiliger alternatief indien men werkt met kankerverwekkende materialen, dus zo ook voor het gebruik van de RCF in de tunnelovens en tunnelovenwagens. Maar de tot nu toe bekende alternatieve silica-houdende vezelproducten (AES) vormen bij de toegepaste temperatuur na verloop van tijd allemaal het eveneens kankerverwekkende cristoballiet. Hierdoor blijven tijdens het slopen/verwijderen van oud isolatiemateriaal dezelfde voorzorgsmaatregelen van kracht als bij het werken met RCF. Door gebruik te maken van de in deze catalogus genoemde maatregelen ontstaat een goede praktijk binnen de branche. 
Datum: 
1 oktober 2017
randomness